I. Organizator
1. Organizatorem imprezy „V Bieg Dla Par” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest S4 Daniel Nowak z siedzibą w Warszawie 04-294, ul. Kwatery Głównej 46E/27, Regon 146932555, NIP: 948-218-45-80.

II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

III. Termin i miejsce
1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2019 r. w Parku Skaryszewskim w Warszawie.
2. Długość trasy wynosi 5,4 km (3 okrążenia).
3. Uczestnicy (dalej jako: Uczestnicy) ustawiają się na starcie w wyznaczonej przez Organizatora strefie. Informacja o strefie startu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej. Start rywalizacji przewidziany jest na godzinę 11:00.
4. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.
5. Termin lub miejsce Wydarzenia może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Wydarzenia z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej (dalej jako: Opłata Rejestracyjna).

IV. Limit czasu
1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.
2. Uczestnicy Wydarzenia, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie linia startu/mety

V. Warunki uczestnictwa
1. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia muszą być urodzeni nie później niż w dniu 16.02.2003 r., czyli w dniu Wydarzenia posiadać ukończone 16 lat.
2. Ze względów bezpieczeństwa w Wydarzeniu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: Formularz Rejestracyjny) znajdującego się na Stronie Internetowej, akceptacja niniejszego Regulaminu, dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oraz udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty.
4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
5. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie dodatkowo oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego) o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu Wydarzenia.
6. W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników określonego przez Organizatora na Stronie Internetowej nie później niż w dniu 9 lutego 2019 r., rejestracja zostanie zamknięta.
7.  Podczas Wydarzenia wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
8. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
9. Zabrania się wnoszenia na trasę Wydarzenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Wydarzeniu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
10. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Wydarzenia.
11. Organizator zwraca uwagę Uczestników Wydarzenia na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Wydarzenia dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
12. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Wydarzeniu.
13. Na trasie Wydarzenia dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Wydarzenia.
14. Decyzje lekarzy i ratowników podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

VI. Zgłoszenie i rejestracja do Wydarzenia
1. Zgłoszenia do Wydarzenia przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
2. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić na stronie internetowej Wydarzenia a wszystkie niezbędne informacje potrzebne do dokończenia procesu rejestracji znajdują się w Regulaminie.

VII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.
2. Wysokość opłaty rejestracyjnej będzie zmienny w zależności od dnia dokonania wpłaty i wynosi:
– do 31 grudnia 20178 r.: 40 zł od osoby
– do 31 stycznia 2019 r.: 45 zł od osoby
– do 9 lutego 2019 r.: 50 zł od osoby
– w dniu wydarzenia 75 zł od osoby
3. Wpłaty należy dokonać po rejestracji do Wydarzenia, za pomocą szybkich płatności online.
4. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy.
5. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Wydarzenia.
6. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się:
– w dniach 8-9 lutego w Sklepie Biegacza, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A, Warszawa Powiśle:
– w piątek 8 lutego w godzinach od 10:00 do 20:00
– w sobotę 9 lutego w godzinach od 11:00 do 16:00
w dniu wydarzenia w godzinach 9:30-10:30.
W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu Wydarzenia.
Pakiety nieodebrane w dniu Wydarzenia do godziny 10:30 wrócą do puli wolnych numerów i będzie je można nabyć drogą rejestracji do wydarzenia.

VIII. Klasyfikacja i nagrody
1. W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa (par) bez podziału na kategorie wiekowe. Do wyniku końcowego będzie brany łączny czas drużyny (kobiety i mężczyzny). Aby każda z drużyn miała równe szanse Organizator przyjmuje, że parę stanowi kobieta i mężczyzna. Drużyny tylko męskie, lub tylko kobiece oraz zawodnicy startujący indywidualnie nie będą brani pod uwagę przy wręczaniu nagród.
2. Z możliwości wygrania nagrody głównej zostają wyłączeni zawodnicy którzy zajęli pierwsze miejsce w jednej z poprzednich edycji Biegu Dla Par. W takim przypadku nagroda główna zostanie przyznana kolejnej drużynie w klasyfikacji, a drużyna z miejsca pierwszego otrzyma nagrodę przygotowaną dla drugiej drużyny na mecie.
3. Nagrodą główną, ufundowaną przez Biuro Podróży ITAKA, jest jeden voucher o wartości 4000 zł do wykorzystania na dowolną wycieczkę z oferty biura. Voucher będzie wystawiony na zwycięską parę imiennie, i będzie możliwy do zrealizowania tylko i wyłącznie przez osoby na nim wskazane. Wszelka cesja, odsprzedaż oraz wymiana vouchera nie będzie możliwa – przy próbie dokonania takich operacji będzie to niezwłocznie zgłoszone do Organizatora oraz Sponsora.
4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy medal.

IX. Polityka prywatności
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest firma S4 Daniel Nowak.

X. Postanowienia końcowe
1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Wydarzenia.
2. Pisemne protesty dotyczące Wydarzenia (dalej jako: Protesty) można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (kontakt@biegdlapar.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Protest”, w dniu Wydarzenia. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.